2020-11-17 - Dicky, Martin, Jelte en Ria spelen in Bussum

2020-10-22 - Dicky, Martha, Martin en Roel spelen op de Tenhou-server

2020-09-23 - Dicky, Jelte, Martin en Ria spelen in Bussum

2020-10-19 - Dicky, Jelte, Ria en Martin spelen in Bussum

2020-09-10 - Martha, Martin, Roel en Ruud spelen op de Tenhou-server.