2017-12-10 - Anneke K, Cees, Desiree en Jacqueline spelen in Rotterdam

2017-12-09 - Ans, Cor, Cees en Trees spelen in IJsselstein

2017-12-09 - Gerda, Marianne C, Martijn G en Yvonne spelen in den lande

2017-12-08 - Dicky, Marjan D, Maurice en Martin spelen in Bussum

2017-12-06 - Anneke B, Anneke K, Foppe en Ieneke spelen in Oss

2017-11-28 - Ans, Chris, Cor en Jos spelen in Sint-Martens-Bodegem

2017-11-28 - Dicky, Robert, Harry en Martin spelen in Bussum

2017-11-24 - Cees, Ieneke, Jennemiek en Trees spelen in IJsselstein

2017-11-23 - Ans, Cor, Dicky en Martin spelen in Bussum

2017-11-22 - Anneke K, Cees, Trees en Robert spelen in Doorn

2017-11-20 - Cees, Dicky, Martin en Trees spelen in IJsselstein